กลุ่มทําทาง

  Share


ผู้หญิงไทยและผู้หญิงอื่นๆในประเทศไทย มีข้อมูลถูกต้องรอบด้าน สามารถตัดสินใจ
และเตรียมตัวในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
รณรงค์ให้สังคมไทยเกิดความตระหนักในสิทธิการเข้าถึงทางเลือกที่ปลอดภัยด้านสุขภาพโดยใช้มุมมองในการผลักดันจากผู้ได้รับผลกระท บ และผู้มีส่วนได้เสีย
ประเทศ ประเทศไทย

โครงการหลัก

  • การให้บริการแบบนิรนามเพื่อให้คําปรึกษาเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงทุกอายุ และ ชนชั้น

  • การเปิดบล็อกเพื่อให้ข้อมูลและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้หญิงที่เคยทําแท้ง และ ที่ต้องการทําแท้ง

  • ทํากิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักแก่สังคม และ เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสิทธิของผู้หญิงในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

สิ่งที่เราสามารถให้กับองค์กรอื่นได้

  • การให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์เรื่องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

  • การทําเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

โครงการในฝัน

  • การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ พัฒนาหน่วยงาน/บุคคลที่สามารถร่วมให้บริการส่งต่อ หรือ บริการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย

  • การผลิตสื่อดิจิตอล กระดาษ และ รูปแบบอื่นๆ เพื่อเข้าถึงผู้หญิงในรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจเรื่องการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย

เว็บไซต์

http://tamtang.wordpress.com

http://www.tamtanggroup.com/

ติดต่อเรา

สนใจบริจาค

Email mychoice4mylife@gmail.com